Facebook, súťaže a darčeky

Všeobecné pravidlá súťaží organizovaných spoločnosťou Decotrend s.r.o.

1.Usporiadateľ

Decotrend s. r. o., 9.mája 430/3, 02901  Námestovo, IČO 45337535, IČDPH 2022949434,  tel. 0948 504 , e-mail: decotrend@decotrend.sk,  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.52256/L, prevádzkovateľ e -shopov www.decotrend.sk, www.decointerier.sk, www.tapetymix.sk, www.tapetymix.cz,

2.Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od bude uvedené pri jednotlivých súťažiach na stránke www.facebook.com/decotrend.sk

3. Spôsobilosť

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená. Zamestnanci a rodinní príslušníci Decotrend s.r.o. sa súťaže nemôžu zúčastniť.

4. Ako možno vyhrať

Podmienkou súťaže je: - bude presne špecifikované pri jednotlivých konkrétnych súťažiach na stránke www.facebook.com/decotrend.sk

5. Výhry

- bude presne špecifikované pri jednotlivých konkrétnych súťažiach na stránke www.facebook.com/decotrend.sk

6. Žrebovanie

Žrebovanie sa uskutoční - bude presne špecifikované pri jednotlivých konkrétnych súťažiach na stránke www.facebook.com/decotrend.sk

7. Účastníci

Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

8. Chyby a poškodenia

V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.

9. Ak je výherca neplnoletý

Ak je výherca neplnoletý, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, opatrovníka alebo splnomocneného zástupcu.

10. Odovzdanie výhier

Výhry budú odovzdané len tým účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude Usporiadateľom potvrdený. Výhry zo žrebovania budú doručené jednotlivým výhercom na ich adresu.

11. Daň z výhry

Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.

12. Osobné údaje

Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva Usporiadateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťazov súťaže – z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry a na poskytovanie svojich osobných údajov na účely doručenia výhry získanej výhercom v tejto súťaži Usporiadateľom určenej tretej osobe, u ktorej Usporiadateľ výhry zakúpil), pre účely poštovného styku so súťažiacim a evidencie týchto údajov a v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. Účastník súťaže v prípade výhry dáva súhlas so zverejnením celého mena na na facebookovskej stránke usporiadateľa.

13. Umiestnenie pravidiel

Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú k dispozícií na FB stránke usporiadateľa a zároveň sú uverejnené na www.decotrend.sk, www.decointerier.sk, www.tapetymix.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

14. Prehlásenie

Spoločnosť Facebook nenesie voči účastníkom tejto súťaže žiadne záväzky. Usporiadateľ prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

 

V Námestove  - Decotrend s.r.o.

Copyright © 2010 - 2017  Decotrend

Web stránky Neonus s.r.o. Hosting Firmhosting.eu